ست اداری - تحریر 80 گرم

    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 679,000 تومان
  • بستن جزییات

 

 

انتخاب سری ست اداری برای چاپ:

 

⊗ سری اول: 2000 عدد سربرگ A4 و 2000 عدد سربرگ A5 و 1000 عدد پاکت نامه

⊗ سری دوم: 3000 عدد سربرگ A4 و 1000 عدد پاکت نامه

⊗ سری سوم: 1000 عدد سربرگ A4 و 1000 عدد پاکت A4 و 1000 عدد پاکت نامه

 

 

ست اداری - تحریر 80 گرم

آپلود فایل طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .zip, .pdf
 اختیاری

آپلود فایل طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .pdf, .cdr
 اختیاری

آپلود فایل طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .pdf, .cdr